унших 3 бие даалт

Хичээлийн нэр: Унших үг хөгжил
Хамрах хүрээ: БАБ-ын III курсийн оюутнууд
Хичээлийн зорилго: Унших үг хөгжлийн хичээлээр хүүхдийн уншлагын чанарыг дээшлүүлэх ба заах арга, дидактик хийх аргачлалд суралцана.
Хичээлийн зорилт:
-Уншлагын төрлүүд түүний хэрэглээг танин мэдэх
-Уншлагын чанар, хэлбэрийг танин мэдэх
-Хичээлээс гадуурх уншлагын ач холбогдол, зохион байгуулах аргачлал
-Номыг  эвхдэг, дэлгэдэг хэлбэрээр хийх арга аргачлалд сурах


Хийгдэх даалгавар

хугацаа

Гүйцэтгэх аргачлал


Оноо

Шалгуур1.-Зурган ном


IX\7-IX\20

-Тухайн зохиолын агуулга утга санаа нь  хараад ойлгогдохоор  илэрхий тод байх
-Өнгө хэлбэр нь үзэмжтэй тохирсон байх

20

-Номыг өөр өөрийнхөөрөө илэрхийлэн, өнгө дизайныг бодолцон хийж гүйцэтгэсэн эсэх
-Агуулга үйл явц нь зөв гаргасан эсэх
2.


-Эвхдэг ном


IX\7-IX\10

-Өнгө үзэмж тохирсон зохиолын үйл явдлын дараалал нь тодорхой байхаар төлөвлөж хийх

50

-Эвхдэг номын агуулгыг баатруудыг  нь хараад үйл явлыг  ярьж болохуйц хийсэн байх


3.

-Нэг сэдвээр ээлжит боловсруулах
X\5-X\25

-Ээлжит хичээлийн агуулга элементийг зөв илэрхийлэн зөв төлөвлөсөн байх
30

-Агуулга, арга зүй, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг зөв төлөвлөн тусгасан эсэх
-Дидактик хэрэглэгдэхүүнийг зөв сонгон боловсруулсан эсэх


No comments:

Post a Comment