Анги..............................                                                                                             Нэр............................................
              “ Цагаан толгойн дидактик “хичээлийн шалгалтын материал
1.       Бэлтгэл үеийн онцлогоос дурьдан бичнэ үү.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.       1-р шатны гийгүүлэгчийг заах онцлог, ямар ямар үсэг багтдаг вэ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.       Үндсэн эгшиг үсгийг заах онцлог
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.       Үгийг үеэр зааглахдаа ямар дүрэм баримталдаг вэ? Жишээ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    5.Эвлүүлгийн аргыг цагаан толгойн хичээлд хэрхэн яаж хэрэглэж болох вэ? Жигээ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment