ЦТ 3 бие даалт

Хичээлийн нэр: Цагаан толгойн дидактик
Хамрах хүрээ: БАБ-ын III ангийн оюутнууд
Зорилго: Цагаан толгойн сургалтыг зохион байгуулахад шаардлагатай суурь мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх
Зорилт:-Үзүүлэнгийн өнгө хэлбэр хэмжээг зөв сонгох
             - Агуулгаа зөв илэрхийлсэн байх
             -Аль ч хичээлд хэрэглэж болохуйц шаардлага хангасан байх
Бие даан хийх ажлууд
Хугацаа
Гүйцэтгэх аргачлал
         Шалгуур
Оноо
Ашиглах ном зүй

1.Бэлтгэл үеийн хавтас

IX\7-IX\26

-Бэлтгэл үед хэрэглэгдэх зурган, хэрчмэл, бодит, цахим хэлбэрээр хийх

-Хавтсанд  байх зүйлийг жагсаалт гарган түүгий дагуу хийсэн эсэх

-Өнгө дүрс тохирсон  эсэх


30-1-р ангийн сурах бичиг
Холбогдох гарын авлагуудыг ашиглах

-Хичээнгүй бичиглэлийн дэвтэр номнуудыг ашиглах

-Г.Лхаахүү, С.Нарантуяа, Ө.Цэндсүрэн ..нарын “Багшийн ном” Монгол хэл-1 Уб., 2008

-Ш.Ичинхорлоо”Сургалтын арга” Уб.,2010

-“Зургаан настай суралцагч” багшийн гаын авлага Уб.,2009

2.


Үсгийн зурлагыг тоогоор илэрхийлсэн үзүүлэн

IX\7-XI\5

-Тоогоор хэрхэн хааш нь эргүүлэн бичихийг зөв илэрхийлсэн байх


-Үсгийн бичиглэлийг зөв эргүүлэн бичсэн эсэх


203.
35 үсгийн бичмэл дармал үзүүлэн хийх


XI\27

-\А3\Үсгийг холбогдох зураглал бичиглэлтэй нь өнгө дизайныг харгалзан хийх

-Үсгэнд тохирсон зураг сонгосон эсэх

-Өнгө дүрс таарсан эсэх
20

4.Баганан бичиглэл

XI\20
3 үсгийн хэмжээ агуулга нь тохирсон тод харагдахуйц байх
-Үгийн ялгааг зөв гаргасан  эсэх
-Хичээл бүр дээр ашиглаж хэрэглээ болохуйц байх


30No comments:

Post a Comment