Монгол хэл дидактик хөрвөх

Хичээлийн нэр: Монгол хэл дидактик
Хамрах хүрээ: Хөрвөх ба экстрантаар суралцагчид
Зорилго: Монгол хэл заах аргазүйн бэлтгэлийн баталгаат төвшинг хангаж, сургалтандаа бүтээлчээр хэрэглэж, туршин нэвтрүүлэхэд оршино.
Зорилт: -Онол арга зүйн мэдээллийг уншиж судлах
               -Сурах бичигт анализ хийж судлах
               -Хэрэглэгдэхүүний санг бүрдүүлэх
               -Цахим бэлтгэн, хичээлийн элементийн дагуу боловсруулах


  Хийгдэх даалгаврууд

Хугацаа

 Гүйцэтгэх     аргачлал

            Шалгуур

Оноо

Ашиглах ном зүй


1.


Хэрэглээний бичвэрIX\20-X\25


-Цахим хэлбэрээр бэлтгэх

-Хэрэглээний бичвэрийг хэрхэн яаж хэрэглэдэгийг мэдүүлсэн \тодорхой жишээтэй\ байх


  30


-1-5-р ангийн Сурах бичгүүд

2.


Сурах бичигт анализ хийхIX\25-XI\28

-Агуулгын хүрээнд задаргааг хийж, дүгнэлт гаргасан байх

-Бүтээлч  даалгавар
-Дасгалын олон хэлбэрүүд түүний онцлог ялгаа
-Анализ хийсэн байдал


 30


Ц.Оюун”Монгол хэлний дидактик” 2009 он

3.

Төрөлжсөн эхийн санIX\26-XII\2
-4 улирлаар сан бүрдүүлэх, агуулга насны онцлогт тохирсон байх

-Эхийн сан бүрдүүлэлт

30

Эх бичвэрүүд, зохиол

No comments:

Post a Comment