Sunday, November 9, 2014

Монгол хэл семинар

Батлав: Боловсролын судалгаа, аргазүйн тэнхимийн эрхлэгч...................дэд профессор Н.Баянмөнх
                                   “Монгол хэлний дидактик” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2014-2015 оны хичээлийн жил                I- Улирал                        кредит-2                             БАБ-III   Семинар
Сэдэв
Цаг
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
      Үнэлгээний шалгуур

1.


Монгол хэлний стандартын онцлог, кодын тайлал2

-Монгол хэлний сургалтын агуулгын код, кодын тайлал
 -Шинэчлэгдсэн үндэсний хөтөлбөр стандартын цогц мэдээлэл

-Цахим
-Үндэсний хөтөлбөр
-Ш.Ичинхорлоо “Сургалт”
-Монгол хэлний сургалтын агуулгын хөгжлийн өөрчлөлтүүдийг мэдсэн эсэх
-Шинэчлэгдсэн үндэсний хөтөлбөрийн талаар мэдээлэлтэй болсон эсэх2.

Монгол хэлний дидактикийн хичээлийн шинэчлэл


2

-Боловсролын агуулгын өөрчлөлт суралцагчдын хөгжлийн хэрэгцээнд тулгуурлан аргазүй, ур ухааны боловсруулалт

-Багшийн гарын авлага
 БШУЯ-ны Үндэсний хөтөлбөр 2014он
-Адьяасүрэн Ц. “Сургалтын технологийн шинэчлэл ба сургалтын хөтөлбөр” УБ 2003 он
-Цэдэвсүрэн Н.” МУ-ын ЕБС-ийн орчны тулгамдсан асуудлууд” УБ 2010 он

-Боловсролын агуулгын өөрчлөлт дэвшилтэд санаанууд мэдээлэлээс мэдсэн байх

-Бүтээлч сэтгэлгээний аргуудаас судалж мэдсэн байх 


3.

Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр
2

-Сэдэвчилсэн хөтөлбөр агуулга, ур ухаан, шалгуур үнэлгээ

Т.Оюун , Л.Уртнасан
“Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй” 2013 он,\ 1-18 хуудас\-Сэдэвчилсэн хөтөлбөрийн агуулга төлөвлөгөөг хэрхэн бэлтгэх аргачлалд суралцсан эсэх  
4.

Нэгж хичээлийн төлөвлөлт хийх арга зүй


-Нэгж бүлгээр нь төлөвлөх багцлах мэдлэгийг нэгтгэх хүрэх үр дүнг тооцох холбоо хамаарал, зүй тогтол ,дасгал даалгавар,  хэрэглээ

Оюун Ц.”Боловсролын шинэ стандарт хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж” УБ 2013 он

-Хичээлийг нэгж ухагдахуунаар нь төлөвлөн, хэрэглэгдэхүүн арга зүйгээ тодорхойлон төлөвлөхийн ач холбогдолыг мэдсэн эсэх5.

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй


2


-Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
Боловсруулалт арга зүй, бүтэц хэрэглээ

-Боловсролын шинэ стандарт хэрэгжүүлэх аргазүйн зөвлөмж
УБ 2005

-Агуулга арга зүй үйл ажиллагааны төлөвлөлтөө зөв төлөвлөхийн ач холбогдолыг мэдсэн эсэх6.

Монгол хэлний сургалтын агуулга, аргазүйн интеграци

2

-Монгол хэлний сургалтын агуулга, аргазүйн дотоод, гадаад холбоо хамаарал ухагдахуунууд

-Багшийн гарын авлага
Оюун Ц.” Монгол хэлний дидактик” УБ 2011он,  42-58 хуудас
-Цахим


-Сэдэв,анги,хичээл хоорондын интеграцичлалын харьцуулалтыг мэдсэн эсэх
-Хичээл хоорондын уялдаа хамааралыг танин мэдсэн эсэх.
7.


Монгол хэлний хичээлээр суралцагчдыг хөгжүүлэх нь
2


-Хүүхдийн хийсвэр сэтгэхүйг хөгжүүлж ирсэн уламжлалт ба орчин үеийн аргууд дасгалуудаас

-Багшийн гарын авлага
Амжилттай суралцахуй
УБ 2013он
-Баяжих А.” Монгол хэлний стандартын эзэмшилтийг хянах сэдвүүд”УБ 2013 он, 1-5-р анги
-Ардын уламжлалт болон хэл сэтгэхүйг хөгжүүлж ирсэн үгэн наадгайн олон хувилбаруудаас мэдсэн эсэх
- Эх сэдвийг хөдөлгөөн дүрслэлтэй уншуулж болох аргазүйгээс мэдсэн эсэх

8.

Монгол хэлний хичээлээр суралцагчдыг үнэлэх, үнэлгээний шинэ хэлбэрүүд

2


-Хүүхдийг хэрхэн яаж үнэлэх, тэдгээрийн онцлог ялгааг таних
-Үнэлгээний хэлбэрүүд, шалгуур үзүүлэлтүүд

-Багшийн гарын авлага
-үнэлгээний жижиг үзүүлэн картууд
Бадамсамбуу.З, Нэргүй С.”Сургалтын арга,хэрэгсэл” УБ 1984 он
-Дашхүү Д. “Бага ангийн суралцагчдыг судлах арга зүй” УБ 2000 он
25-58 хуудас-Аман үнэлгээг ямар үед хэрхэн яаж хэрэглэх талаар мэдүүлсэн эсэх
-Бичгэн ба үсгэн, тоон үзүүлэлтүүдийн онцлог хэрэглээний давуу талуудыг мэдсэн эсэх
-Төвшинчилсөн  ба ахицын үнэлгээний шалгуурын ач холбогдолыг  мэдсэн эсэх9.

Жишиг даалгавар боловсруулалт
2

-Жишиг даалгавар түүний онцлог, давуу тал, хэрэглээ боловсруулалт
МУБИС-ийн
-Бага ангийн багшийн гарын авлага -II
УБ 2011он, 7-42 хуудас
-Боловсролын шинэ стандарт хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж
УБ 2013 он

-Жишиг даалгавар боловсруулахын ач холбогдолыг мэдсэн эсэх
-Жишиг даалгавар боловсруулснаар суралцагч болон багшид гарах үр нөлөөний талаар ойлгосон эсэх
10.Яриа бичгийн чадвар олгох нь2

-Ярианы төрлүүд дууны өнгө аяс
-Уншлагын төрлүүд аялга,  зогсолт, өргөлтийн талаар

-Даваасүрэн Н. “Монгол хэлний утгын судлалын үндсэн дэвтэр” УБ 2001 он 26-37 хуудас
-Цахим
-Уран уншлагын СD
-Эх

-Ярианы төрлүүдийг танин мэдсэн эсэх
-Уншлагын төрлүүдийн ач холбогдол түүний давуу талуудаас танин мэдсэн эсэх


11.Бичгийн ажлын төрлүүд


2


Бичгийн ажлын төрлүүд тэдгээрийн ялгаа хэрэглээ

-Багшийн гарын авлага
Оюун Ц.Багшийн хөгжлийн зарим асуудал” УБ 2003 он 12-28 хуу
-Бодит чадварууд
-Суралцагчдын бичгийн ажлын материалууд


Чээж бичиг, хуулан бичиг, дуурайн бичих, нүдлэн бичлэг зэргийн бичлэгүүдийн ялгаа онцлогуудаас танин мэдсэн эсэх
12.

Сургалтын орчин хэрэглэгдэхүүн хичээлийн судалгаа2


Сургалтын орчин бүрдүүлэх түүнд тавигдах шаардлагууд

-Багшийн гарын авлага
Адьяасүрэн Ц.”Сургалтын технологийн шинэчлэл ба сургалтын хөтөлбөр” УБ 2003 он
-Цахим
-Гадаад ба дотоод ,сэтгэлзүйн орчин
Материаллаг орчинг бүрдүүлэх шаардлага хэрэгцээг
мэдсэн эсэх

13.Сурах бичигт анализ хийх аргачлал


2


-Сурах бичгээ судлан, агуулга бүтэцтэй танилцах, түүний ач холбогдол


-Ичинхорлоо Ш.”Багшийн ном” УБ 2007он, 88-137 хуудас

-Дасгал даалгавар, зурган мэдээлэл, бүтээлч даалгавар, нөхөх даалгавар хэд байна гэх зэргээр даалгаврын ангилал үүсгэн судлахын ач холбогдолыг мэдсэн эсэх
-Сурах бичигт анализ хийх аргачлалд суралцсан эсэх.
14.Тест, тестийн сан 

2


-Тестийн сан түүнийг  бүрдүүлэх ба тест зохиох арга зүй

-Мөнхцэцэг Б., Туул Ц., Амаржаргал С.”Эх хэлний шалгалтын жишиг даалгавар” УБ 2014 он
-Ичинхорлоо Ш.”Сургалтын арга” УБ 2012он-Тест зохиоход юуг анхаарах, тестийн холбогдолын талаар мэдсэн эсэх


15.


Хичээлийн судалгаа\Жюгё-кэнко\-Багаараа тодорхой сэдвийг бэлтгэн боловсруулах аргачлал, сайжруулан турших боловсронгуй болгох арга


-Цэндсүрэн Ө.”Амжилттай багшлахуй” УБ 2013 он


-Хичээлийн судалгаа явуулснаар ямар ач холбогдолтой болох, багш сурагчдад гарах үр дүнг мэдсэн эсэх


16.

Төсөлт ажил ба монгол хэлний хичээл


-Төсөлт ажлыг монгол хэлний хичээлээр хэрхэн тусган харуулах, бичлэгийн онцлог

-Эрдэнэчулуун.Д “Хүүхдийн судлах арга зүй” УБ

-Төсөлт ажлыг явуулснаар ямар ач холбогдолтой болохыг мэдсэн эсэх


No comments:

Post a Comment